Nước hoa Yves Saint Laurent Black Opium

👉𝗠𝘂̀𝗶 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗺𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗱𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗵𝗼𝗮 𝗧𝗛𝗨𝗢̂́𝗖 𝗣𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗴𝗮̂𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 , 𝗴𝗮̂𝘆 𝗯𝗮̃𝗼 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗘𝘃𝗮.

👉𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗵𝘂́𝘁 𝗻𝗴𝗼̣𝘁 𝗻𝗴𝗮̀𝗼 𝘀𝗲𝘅𝘆 𝘁𝘂̛̀ 𝘃𝗮𝗻𝗶, 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗵𝘂́𝘁 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗰𝗮̀ 𝗽𝗵𝗲̂ đ𝗲𝗻 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗺 𝘁𝗵𝗮̉𝗼, 𝗵𝗮̣𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝗰𝗼̀𝗻 đ𝗼̣𝗻𝗴 𝗹𝗮̣𝗶 𝘁𝗵𝗼𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗴.

👉𝗤𝘂𝗮̉ 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗵𝗼𝗮 𝘃𝘂̛̀𝗮 đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁, 𝘃𝘂̛̀𝗮 𝗱𝗲̂̃ 𝗱𝗮̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝗮̀𝗻𝗴 𝗴𝗮̂𝘆 𝗮̂́𝗻 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗸𝗵𝗮́𝗰.

Full 9ml giá : 2xxx